تا پایان ماه آگوست سرورهای اختصاصی فرانسه و کانادا با ستاپ رایگان ارائه می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم حتما از این فرصت برای خرید سرور مورد نظر استفاده کنید. سرور مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید:
کدتخفیف حذف ستاپ: freesetupcafr
 
 
 
France-Canada-1 
RAM Memory : 16 GB DDR3 
Hard Drive : 2x 2 TB SATA
CPU : Intel Xeon E3 1225v2
IPv4 : 16 (included)/ (Up to 128 IPs)
IPv6 : /64
Traffic : Unlimited
Bandwidth : 250 Mbp/s - Network connection 1 Gbp/s
Operating system : Linux/Windows/ ...
Backup Space : 100 GB Free (Up to 10TB )
159,000 تومان ماهانه + 222,000 تومان هزینه تنظیم 
 
France-Canada-2 
RAM Memory : 32 GB DDR3 
Hard Drive : 2x 2 TB SATA
CPU : Intel Xeon E3 1225v2
IPv4 : 16 (included)/ (Up to 128 IPs)
IPv6 : /64
Traffic : Unlimited
Bandwidth : 250 Mbp/s - Network connection 1 Gbp/s
Operating system : Linux/Windows/ ...
Backup Space : 100 GB Free (Up to 10TB )
180,000 تومان ماهانه + 222,000 تومان هزینه تنظیم 
 
France-Canada-3 
RAM Memory : 64 GB DDR3 
Hard Drive : 2x 2 TB SATA
CPU : Intel Xeon E5 1620
IPv4 : 16 (included)/ (Up to 128 IPs)
IPv6 : /64
Traffic : Unlimited
Bandwidth : 250 Mbp/s - Network connection 1 Gbp/s
Operating system : Linux/Windows/ ...
Backup Space : 100 GB Free (Up to 10TB )
299,000 تومان ماهانه + 222,000 تومان هزینه تنظیم 
 
France-Canada-4 
RAM Memory : 64 GB DDR3 
Hard Drive : 2x 3 TB SATA
CPU : Intel Xeon E5 1650
IPv4 : 16 (included)/ (Up to 128 IPs)
IPv6 : /64
Traffic : Unlimited
Bandwidth : 250 Mbp/s - Network connection 1 Gbp/s
Operating system : Linux/Windows/ ...
Backup Space : 100 GB Free (Up to 10TB )
356,000 تومان ماهانه + 222,000 تومان هزینه تنظیم 
 
France-Canada-5 
RAM Memory : 32 GB DDR3 
Hard Drive : 3x 120 GB SSD
CPU : Intel Xeon E3 1245 v2
IPv4 : 16 (included)/ (Up to 128 IPs)
IPv6 : /64
Traffic : Unlimited
Bandwidth : 250 Mbp/s - Network connection 1 Gbp/s
Operating system : Linux/Windows/ ...
Backup Space : 100 GB Free (Up to 10TB )
209,000 تومان ماهانه + 222,000 تومان هزینه تنظیم 


Saturday, August 6, 2016« برگشت